OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Prima Italia s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro prodej služeb poskytovaných cestovní kanceláří CK Prima Italia s.r.o. IČ: 28473183 (dále také jen PI) a prezentovaných pod produktovým názvem 1GPTICKETS.

1.2. PI jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) je oprávněn prodávat zájezdy (§ 2522 OZ) a jednotlivé služby cestovního ruchu. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, kdy vzájemný smluvní vztah je upraven cestovní smlouvou (dále také jen CS).

1.3. Účastníky smluvního vztahu jsou: PI a zákazníci jako uživatelé služeb PI, kterými mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby (dále také jen zákazník). Služby jsou poskytovány všem zájemcům bez omezení, jen osoby mladší 15 let mohou využívat služeb pouze v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15 -18 let mohou využívat služeb s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Zákazník, který podepsal cestovní smlouvu, zastupuje všechny další účastníky pobytu v ní uvedené, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k PI.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi PI a zákazníkem vzniká na základě oboustranně podepsané cestovní smlouvy, která je prokazatelně doručena do PI. Svým podpisem pod smlouvou zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.

2.2. PI si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změnu údajů uvedených v katalogové nabídce. Po podpisu CS v případě odlišnosti údajů uvedených v katalogové nabídce jsou závazné údaje uvedené v CS. Katalogovou nabídku prezentuje PI v tištěné podobě či na internetových stranách www.gpformule1.cz, www.1gptickets.cz, www.gpformula1.sk, www.1gptickets.sk.

3. Ceny

3.1. Cenou služeb se rozumí cena uvedená a oběma stranami podepsaná v CS. Ceny v katalogu i na smlouvě jsou uvedeny vždy včetně daně z přidané hodnoty. Případné slevy, vyhlášené PI po podpisu smlouvy, nezakládají právo zákazníka na takto zvýhodněnou cenu. V případě požadavku na standardní slevu (např. věrnostní sleva) je zákazník povinen uplatnit tuto slevu před podpisem CS. Po podpisu smlouvy není již možné dodatečně slevu vyžadovat, byť by na ni zákazník měl před uzavřením smlouvy nárok. V případě nároku na více slev je možné uplatnit jen jednu, a to nejvýhodnější pro zákazníka.

3.2. PI je oprávněna upravit po podpisu CS příslušným způsobem smluvenou cenu služeb v případě, že dojde ke změně směnného kurzu české koruny o více než 10% oproti kurzům vyhlášeným ČNB v době stanovení ceny zájezdu a pobytů i jednotlivých služeb, nebo v případě, že dojde k původně neočekávanému a výraznému zvýšení vstupních nákladů, kterému nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Písemné oznámení o zvýšení ceny služeb zašle PI zákazníkovi nejpozději 14 dnů před zahájením zájezdu a zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 3 dnů od doručení tohoto oznámení. Jestliže by bylo cenové navýšení vyšší než 10 %, má zákazník právo během 3 dnů po obdržení zprávy od smlouvy odstoupit a již učiněné platby mu budou bezodkladně vráceny.

4. Platební podmínky

4.1. PI má právo na zaplacení ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu jednotlivých služeb před jejich čerpáním. Zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny zájezdu při vzniku smluvního vztahu, nejpozději do 4 dnů po podpisu cestovní smlouvy. Doplatek je pak povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před termínem zahájení zájezdu. Vznikne-li smluvní vztah 30 nebo méně dnů před zahájením pobytu, je celková cena splatná okamžitě a v plné výši.

4.2. Nedodrží-li zákazník tyto platební podmínky, je PI oprávněna neodkladně odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen uhradit stornopoplatky dle článku 7.3. Neprovedení předepsaných úhrad ze strany zákazníka není však možné chápat jako jeho odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1. K základním právům zákazníka patří:

-          právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb

-          právo vyžadovat od prodejce potřebné informace o okolnostech a náležitostech potvrzených služeb

-      právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu  služeb a ceny

-          právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy

-    právo na reklamaci vad a služeb na místě u delegáta, popřípadě si vyžádat písemné vyjádření zahraničního dodavatele a reklamaci uplatnit nejpozději do 7 dnů po návratu ze zájezdu

-          právo na ochranu osobních dat, která uvádí v cestovní smlouvě

-         právo obdržet doklad o povinném pojištění PI pro případ úpadku, obsahující označení pojišťovny a další   informace s tím spojené (pouze je-li souhrn poskytovaných služeb zájezdem podle zákona 159/99 Sb.).

5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

-     poskytnout součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit cestovní smlouvu a předložit další doklady podle požadavků PI

-      zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

-       předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zákazník starší 15 let a mladší 18 let účastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu

-         zaplatit cenu zájezdu a poskytovaných služeb dle ceny, uvedené v cestovní smlouvě

-       dodržovat program zájezdu a řídit se pokyny zástupce PI. V případě vážného narušení programu může být zákazník z další účasti vyloučen, přičemž ztrácí nárok na náhradu nevyužitých služeb.

-          zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky

6. Práva a povinnosti PI, změny sjednaných služeb PI

6.1. PI je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.

6.2. PI není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

6.3. PI má právo, pokud nastanou překážky při plnění objednaných služeb, na změnu ubytování (poskytne-li náhradní ubytování ve stejné nebo vyšší kategorii), dále má právo změnit navštívená místa po trase, příjezdová a odjezdová místa a právo na změnu typu dopravního prostředku.

6.4. PI je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny prováděné zahraničními partnery, dopravci a jednotlivými dodavateli, nenaplnění stanoveného počtu skupiny či z dalších závažných důvodů, které PI brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek) zrušit zájezd. Je povinna o této skutečnosti informovat zákazníka nejpozději 10 dnů před odjezdem, popřípadě přesunout termín odjezdu a návratu. PI je oprávněna změnit cenu zájezdu, v tomto případě má účastník zájezdu právo odstoupit od smlouvy bez dalšího, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. PI je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech uvedených v článcích 4.2. a 5.2., případně pokud zákazník opakovaně smlouvu poruší s tím, že byl již na porušení smlouvy upozorněn a vyzván k jejímu řádnému plnění.

7.2. Dále je PI oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, kdy nedojde do 20 dnů před začátkem zájezdu k naplnění minimálního počtu klientů. Pokud byly již zákazníkovi vydány potřebné doklady pro zahájení plnění služeb, budou již učiněné platby zákazníkovi vráceny bezodkladně po navrácení těchto dokladů PI.

7.3. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu prokazatelným písemným oznámením PI nebo prodejci. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení PI. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany PI, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (storno poplatky):

50 a více dní

skutečně prokazatelné náklady (za již zaplacené služby jako jsou letenky, transfery, ubytování apod.), nejméně však 1.000 Kč/osobu.

31 - 49 dní

skutečné náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny zájezdu

16 - 30 dní

skutečné náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu

11 - 15 dní

skutečné náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny zájezdu

7 - 10 dní

skutečné náklady, nejméně však 90 % z celkové ceny zájezdu

6 dní a méně

100% z celkové ceny zájezdu

7.4. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující zájezd bez předchozího storna, nebo pokud se zákazník či jeho spolucestující nedostaví k odjezdu včas nebo jeho účasti zabrání vlastní zavinění, např. poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových či devizových předpisů nebo jiných zákonů, hradí 100 % z celkové ceny, tj. prodejní ceny zájezdu a ceny všech zakoupených fakultativních služeb.

7.5. Jakákoliv změna termínu či druhu zájezdu před odjezdem ze strany zákazníka bude hodnocena jako zrušení účasti na zájezdu a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.

7.6.  PI má právo odečíst stornovací poplatek od již složené zálohy nebo zaplacené ceny.

7.7. Úhrady za vstupenky na sportovní a kulturní akce nepodléhají stornopoplatkům, jsou nevratné.

8. Další podmínky

8.1. Ubytovací voucher (poukaz na pobyt) obdrží zákazník v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději 7 dnů před začátkem plnění služeb. Voucher obdrží zákazník až po úhradě plné ceny objednané služby.

8.2. PI není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

8.3. PI si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů, vypsání jiných termínů jízd autobusů či letů) za předpokladu dodržení lokality ubytování, srovnatelné kvality a rovněž si vyhrazuje právo změny programu jednotlivých dnů bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. V průběhu zájezdu může být program operativně upraven pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem ke složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekací doby na hranicích, které PI nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá zákazník právo na slevu z ceny zájezdu. Výrazné změny v programu zájezdu mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků.

8.4.  PI nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.

8.5.  PI neručí za případné časové posuvy a zpoždění. Klient nemá nárok na kompenzaci nečerpaných služeb a PI nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace z titulu zpoždění dopravy, ke kterým dochází především vinou nepříznivých podmínek (povětrnostní, technické, přetížení letových tras, pozemních komunikací apod.). PI však poskytne zákazníkovi vždy kompenzace, které poskytl dopravce a umožní zákazníkovi (pokud je to možné) v případě zájmu vymáhat kompenzace na dopravci přímo.

8.6. V případě nenadálé změny termínu letu a možného následného prodloužení zájezdu v místě pobytu nemá zákazník právo na dodatečné bezplatné ubytování ze strany PI, ale celá záležitost je řešena individuálně mezi zákazníkem a leteckou společností za aktivní asistence PI, a to v souladu s platnými pravidly Evropské unie.

8.7. V případě, že je u ubytovacího zařízení vyžadována kauce na ubytování či záloha na energie nebo místní ubytovací poplatek, je tato platba požadována při příjezdu do ubytovacího zařízení. Tato platba není zahrnuta v ceně zájezdu.

8.8. Za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedbalosti či úmyslně během pobytu v ubytovacím zařízení odpovídá v plné výši zákazník.

8.9. V případě pobytů mimo Českou republiku odpovídá zákazník za dodržení veškerých pasových, celních či vízových předpisů navštívené země. Případné odmítnutí vstupu do země nezakládá nárok na vrácení úhrady za poskytované služby.

9. Reklamace

9.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno v CS, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

9.2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za kvalitu služeb poskytovaných PI (reklamace) musí být učiněno vážně, fakticky a srozumitelně doloženo. Toto právo musí být uplatněno u PI nejpozději do 7 dnů ode dne, ve kterém bylo či mělo být plnění služeb ukončeno. PI je povinna na reklamaci odpovědět nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem na řešení či zamítnutím reklamace s řádným zdůvodněním.

9.3. Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady na místě samém u delegáta nebo ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava. Pokud se nepodaří takto sjednat nápravu, je zákazník spolu se zahraničním dodavatelem povinen sepsat protokol o reklamaci, na němž je uveden předmět reklamace a vyjádření dodavatele. Na opožděné a nepodložené reklamace nebude brán zřetel.

9.4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu PI, nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a PI zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb. PI neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s realizací pobytu či za škodu způsobenou neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

9.5. V ostatním platí ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

10. Pojištění

10.1. V cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu PI není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti, stejně jako v cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu není zahrnuto pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy.

10.2. Všichni zákazníci PI mají ale možnost individuálního pojištění léčebných výloh v zahraničí a individuálního pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy (storno pojištění). Obě tyto pojistné smlouvy mají možnost uzavřít prostřednictvím PI.

11. Povinné pojištění PI

11.1. PI je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu u ČPP a.s., na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy PI z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého plnění v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 

11.2. PI je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy a poskytuje se v případě, kdy se jedná o souhrn poskytovaných služeb (zájezd) ve smyslu zákona 159/99 Sb.

11.3. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti PI v důsledku neplnění CS, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

12. Vstupenky na závody GP formule 1 a další sportovní akce

12.1. Objednávka vstupenek

Objednávku / nákup vstupenek na závody GP formule 1 a další sportovní akce je možné uskutečnit prostřednictvím on-line rezervace na webových stránách www.gpformule1.cz, www.1gptickets.cz, www.gpformula1.sk, www.1gptickets.sk  nebo e-mailem na adresu formule1@primaitalia.cz. Objednávku je možné uskutečnit i telefonicky. Objednávka musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení objednavatele služby, poštovní adresu (dodací adresu), PSČ, kontaktní telefon, e-mail, popis služby, název akce, požadovaný typ a počet vstupenek, při současné objednávce zájezdu nebo cestovního pojištění i datum narození. V případě, že zákazník/objednavatel požaduje vystavení faktury, je třeba, aby fakturační údaje uvedl zároveň s objednávkou.

12.2. Vstupenky a jejich cena

PI je oprávněna upravovat ceny vstupenek a dalších služeb zveřejněných na webových stránkách či v tištěném katalogu v době, kdy se mění cenová pásma, které vyhlašuje pořadatel akce a v případě, kdy dojde k výraznému pohybu kurzu CZK vůči EUR, nebo CZK a EUR vůči světovým měnám. Tato změna ceny se však nevztahuje na již realizované objednávky. Cena vstupenek zahrnuje DPH.

PI nakupuje vstupenky od pořadatelů Grand Prix, v některých případech od oficiálních distributorů vstupenek. Rozdíl v ceně vstupenky uvedené na vstupence a cenou fakturovanou může být proto rozdílný. Zákazník není oprávněn přeprodávat vstupenky třetím stranám nebo distribuovat vstupenky jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, třetím stranám. Nastane-li tato situace je PI povinna informovat o této skutečnosti pořadatele akce a ten je oprávněn prohlásit vstupenky za neplatné. Držitelé těchto vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

12.3. Rezervační poplatek

Každá objednávka obsahuje rezervační poplatek, který zahrnuje transferní poplatky ze země konání akce, distribuční poplatek na území ČR a poplatek za vystavení vstupenky. Rezervační poplatek až na výjimky není vyžadován při nákupu vstupenek se zájezdem organizovaným PI.    

12.4. Smlouva o prodeji služeb cestovního ruchu

Zákazník/objednavatel obdrží e-mailem smlouvu o prodeji služeb cestovního ruchu (dále jen smlouva o prodeji služeb CR) na objednané služby/vstupenky. Při objednávce služby/vstupenek uskutečněné on-line z webových stran www.1gptickets nebo www.gpformule1.cz tuto smlouvu nahrazuje Potvrzená objednávka (Rezervace). V této smlouvě budou uvedeny osobní údaje objednavatele, předmět objednané služby/vstupenky a termín splatnosti objednané služby/vstupenky, který je standardně do 4 dnů od provedení objednávky.

12.5. Platba objednané služby/vstupenky

Zákazník/objednavatel je povinen uhradit objednávku v plné výši do 4 dnů, nebo dle termínu uvedeného na objednávce. Objednávku je možné uhradit platební kartou prostřednictvím  webových stran, bankovním převodem, vkladem na účet nebo v hotovosti v kanceláři PI. Při platbě musí zákazník/objednavatel vždy uvést číslo objednávky (variabilní symbol), uvedené na smlouvě o prodeji služeb CR. Pro zákazníky/objednavatele služeb mimo Českou republiku je ve smlouvě uveden mezinárodní platební formát IBAN a SWIFT kód. V případě, že objednané služby nejsou uhrazeny v daném termínu splatnosti, obdrží zákazník/objednavatel výzvu k platbě, pokud zákazník/ objednavatel do 7 dnů na tuto výzvu nebude reagovat a platbu neuhradí, bude objednávka zrušena a služba může být poskytnuta jinému zájemci.

12.6. Rezervace objednaných vstupenek

Vstupenky jsou závazně rezervovány a nakoupeny od pořadatele akce po obdržení platby za vstupenky na účet PI Prima Italia. Dojde-li v čase mezi objednáním a uhrazením objednávky k vyprodání zvolené kategorie vstupenek, je zákazníkovi nabídnuta náhradní kategorie vstupenek.

12.7. Storno vstupenek

Zruší-li zákazník/objednavatel služby objednávku služeb/vstupenek po její úhradě, je povinen uhradit stornopoplatek ve výši 100% z celkové ceny objednaných služeb/vstupenek a rezervačního poplatku. Vstupenky jsou nevratné.  

12.8. Storno pojištění vstupenek

Je možné využít storno pojištění vstupenky nebo v případě, kdy ke vstupence je zakoupen i zájezd, využít storno pojištění zájezdu, které kryje i pojištění vstupenky.

12.9. Distribuce vstupenek

Termín distribuce vstupenek je stanoven vždy dle konkrétní akce a plně závisí na dodavateli vstupenek – pořadateli akce a není možné ho ovlivnit. Objednané vstupenky jsou zákazníkovi/objednavateli služeb odesílány jako cenné psaní (pojištěná zásilka) kurýrní službou nebo Českou poštou obvykle 30 -14 dnů, nejpozději 7 dnů před termínem konání akce. Vstupenky objednané v době kratší než 30 dní před konáním akce mohou být vzhledem k době transferu od pořadatele akce předány až v místě konání akce. Zákazník/objednavatel v tomto případě obdrží elektronickou cestou voucher, kterým se prokáže při vyzvednutí vstupenek v místě konání akce.   Vstupenky je možné si po předchozí domluvě vyzvednout osobně v kanceláři PI.

12.10. Nedoručení, odcizení a ztráta vstupenek


V případě, že dojde k nedoručení vstupenek vinou kurýrní služby nebo České pošty a.s., odpovídá za tuto ztrátu výhradně kurýrní služba nebo Česká pošta a.s.
V případě, že je z nezaviněných příčin nebo z důvodu vyšší moci znemožněno zákazníkovi/objednavateli služby vstupenky doručit, bude mu poskytnuta finanční náhrada v plné výši uhrazených vstupenek. PI však neodpovídá za jakékoli další zákazníkovy výdaje/investice spojené se zajištěním služeb souvisejících s cestou na danou akci nebo pobytem během dané akce apod. PI neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou vstupenek.

12.11. Zrušení akce ze strany pořadatele


V případě zrušení akce ze strany pořadatele akce postupuje PI dle instrukcí pořadatele akce a dodavatele vstupenek. Zákazníkovi je poskytnuta buď kompenzace odpovídající hodnotě objednaných vstupenek nebo plná finanční náhrada ve výši ceny objednaných vstupenek. Finanční náhrada je vyplácena zákazníkovi/objednavateli ihned, jakmile PI obdrží zpět platbu v plné výši od dodavatele vstupenek.

12.12. Konání akce

Pořizování audio, foto a videozáznamů je povoleno v případě, kdy tyto záznamy jsou určeny výhradně a jen pro osobní potřebu. Pořizování těchto záznamů pro komerční použití bez předchozího písemného souhlasu FOWC je zakázáno. Osobám pod vlivem alkoholu a psychotropních látek nebude účast na akci umožněna bez jakékoliv náhrady. Přítomnost zvířat není na akci povolena. Motoristické akce jsou nebezpečné a jste vystaveni hluku, který může ohrožovat vaše zdraví. Pořádající organizace FIA, FOWC, Formula One Management Limited, Formula One Licensing BV, Formula One Asset Management Limited, Formula One Marketing Limited, pořadatelé akce (včetně úředníků, maršálů, záchranného a zdravotního personálu), soutěžící a jezdci nejsou odpovědni za jakékoli újmy a škody na zdraví, způsobené jakýmkoli způsobem (s výjimkou v případě smrti nebo zranění způsobených nedbalostí výše uvedených stran). Povinností návštěvníků akce je dodržovat právní a bezpečnostní předpisy hostitelské země, pokyny a instrukce pořadatele závodů

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovávala PI v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům PI a osobám, které jsou oprávněny služby PI poskytovat. Dále zákazník prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas rovněž i jménem všech osob čerpajících poskytované služby, uvedených v CS.

13.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny poskytované služby uvedené v katalogu nebo na internetových stranách www.1gptickets.cz, www.gpformule1.cz, www.primaitalia.cz, www.gpformula1.sk, www.1gptickets.sk a v dalších dodatečných nabídkách. Vstoupily v platnost dne 1.3.2015 a jejich platnost je ukončena vyhlášením nových Všeobecných smluvních podmínek.

13.3. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.

13.4. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, který by mohly vzniknout ze smluvního vztahu podle článku 2.1. těchto VSP nebo v souvislosti s tímto smluvním vztahem je právo ČR.

13.5. Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě nebo zasláním on-line objednávky, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků čerpající poskytované služby, uvedených v jeho CS, respektuje.

 

Příští GP se jede:

Mexiko - Mexico City 27/10/2019

27.10.2019 20:10

Start za:

[clock1]

Dárkový voucher

na formuli 1

 

Exkluzivně s Emirates na F1

  8dní za 33 890 Kč

 

MONAKO 2020, letecký zájezd
delegát, cena 14 980 Kč

           Pilotem formule 1

         na okruhu v Monze (IT)! 

            Vánoční dárek

 

          

 


      Prima Italia je tu pro vás

            již od roku 2007

1. největší nabídka zájezdů na F1 v ČR
2. jediná CK specializovaná na F1 v ČR
3. autorizovaný prodejce vstupenek
4. oficiální partner okruhů formule 1
5. VIP prodejce vstupenek a balíčku F1
6. zájezdy pro firemní klienty
7. Consierge program F1

 


Program GP Mexika 2019

Pátek 25. 10.

17:00 - 18:30 1. trénink
21:00 - 22:30 2. trénink


Sobota 26. 10.

17:00 - 18:00 3. trénink
20:00 - 21:00 Kvalifikace


Neděle 27. 10.

20:10 Závod


GP Japonska 2019

1. Valtteri Bottas Mercedes 25
2. Sebastian Vettel Ferrari 18
3. Lewis Hamilton Mercedes 16
4. Alexander Albon Red Bull 12
5. Carlos Sainz McLaren 10
6. Daniel Ricciardo Renault 8
7. Charles Leclerc Ferrari 6
8. Pierre Gasly Toro Rosso 4
9. Sergio Perez Racing Point 2
10. Nico Hulkenberg Renault 1

Průběžné pořadí jezdců 2019

1. Lewis Hamilton - GBR 338
2. Valtteri Bottas - FIN 274
3. Charles Leclerc - MON 221
4. Max Verstappen - NED 212
5. Sebastian Vettel - GER 212
6. Carlos Sainz - ESP 76
7. Pierre Gasly - FRA 73
8. Alexander Albon - THA 64
9. Daniel Ricciardo - AUS 42
10. Nico Hulkenberg - GER 35

Průběžné pořadí týmů 2019

1. Mercedes 612
2. Ferrari 433
3. Red Bull 323
4. McLaren 111
5. Renault 77
6. Toro Rosso 59
7. Racing Point 54
8. Alfa Romeo 35
9. Haas 28
10. Williams 1

Sledujte nás:

FACEBOOK RSS
Booking.com
 
 
 

Nevíte si rady? Zavolejte, rádi poradíme!

+420 222 958 556

Copyright © 2019 Prima Italia. Sídlo: Do Dubče 430, 190 11 Praha 9. Kancelář: Pod pekárnami 10, 190 00 Praha 9 -Vysočany, Czech Republic. Tel.: +420 222 511 548, +420 604 276 000, E-mail: formule1@primaitalia.cz. Fotografie na těchto webových stranách jsou použity s výhradním svolením p. Jiřího Křenka a společnosti Active Pictures s.r.o.